Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Markofon M57B

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: KCH1, KF3, KBC1, KC3, KDD1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením z anodové a žhavicí baterie. Dynamický reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from heating and anode battery. Dynamic speaker, wooden cabinet, glass scale.