Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla "T 120"

Rok výroby/ Production: 1949/50 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY11

Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110, 125, 220V/30-100Hz. Kulatý buzený reproduktor o prům. 110 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Převzatá konstrukce firmy Siemens.


Description: 5 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 110, 125, 220V/30-100Hz. Round excited speaker 110mm, glass scale, wooden cabinet. Based on the Siemens model.